Ochrana osobných údajov

Spoločnosť Monika Dziaková, IČO 50 037 005 (ďalej Spoločnosť) je prevádzkovateľom webových stránok www.ezoterickaporadna.sk a www.cestanadejemoon.sk. Dovoľujeme si vás  informovať o spracovaní Vašich osobných údajov.


Osobné údaje spracovávame v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, ďalej aj „nariadenie“) a podľa Zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon o ochrane osobných údajov“). Podľa článku 13 ods. 2 písm. e) nariadenia, niektoré osobné údaje sú nevyhnutné pre účely kúpnej zmluvy  na poskytnutie služby a následnej realizácie dodania služby. Pokiaľ osobné údaje nie sú poskytnuté, nie je možné uzavrieť kúpnu zmluvu na poskytnutie služieb, ktorá je zo strany klienta predstavovaná objednávkou. 


V prípade, že je kupujúcim služby fyzická osoba, spracovávame nasledovné osobné údaje:

 • meno a priezvisko,
 • ulica a číslo popisné,
 • mesto,
 • poštové smerovacie číslo,
 • štát,
 • e-mail,
 • telefón.

V prípade, že je kupujúcim služby právnická osoba, spracovávame nasledovné osobné údaje:

 • názov spoločnosti,
 • ulica a číslo popisné,
 • mesto,
 • poštové smerovacie číslo,
 • štát,
 • IČO,
 • DIČ,
 • IČO DPH – v prípade, že je platcom DPH, ide však o nepovinný údaj, keďže spoločnosť nie je platcom DPH,
 • e-mail,
 • telefón.

Emailová adresa je považovaná za osobný údaj v tom prípade, ak spĺňa náležitosti osobných údajov a je možné jej prostredníctvom identifikovať konkrétnu osobu. 


Spoločnosť nevyužíva žiaden systém na uchovávanie osobných údajov. Osobné údaje sú spracovávané výhradne v súvislosti s dodaním služby a pre účely účtovníctva spoločnosti, pre ktoré musia byť uchovávané po dobu stanovenú zákonom, predstavujúcu 10 rokov. 


Účelmi spracovania údajov mimo zákonom stanovených povinností sú spracovanie objednávky služby a zákaznícka podpora. Uvedené osobné údaje sú nevyhnutné pre uzavretie kúpnej zmluvy, podľa  článku 13 ods. 2 písm. e) nariadenia. Ak zákazník neposkytne osobné údaje, v tom prípade nie je možné uzavrieť kúpnu zmluvu na poskytovanie služby.  


Osobné údaje, predovšetkým e-mail a telefónne číslo, sú používané výhradne na komunikáciu so zákazníkom a poskytnutie služby. Telefónne číslo je z telefónu poskytovateľa vymazané do 24 hodín od poskytnutia služby. E-mailová adresa a e-mailová komunikácia s klientom je archivovaná po dobu poskytovania služby, najdlhšie do 7 kalendárnych dní od uhradenia faktúry klientom. 


Spoločnosť neposkytuje osobné údaje tretím stranám za účelom reklamy a propagácie, taktiež nevyužíva sociálne pluginy ani analytické nástroje. V prípade, že uvediete svoje kontaktné údaje na webovej stránke spoločnosti, spracovateľom údajov je aj spoločnosť, poskytujúca hostingové služby našej spoločnosti, a to konkrétne KdeJeSoftware, s.r.o. so sídlom Astrová 8, 821 01 Bratislava. Pre účely naplnenia služby však nie je potrebné tieto údaje uvádzať na webovej stránke, ktorá má len informatívny charakter. 


Vaše osobné údaje môžeme tiež uchovávať alebo sprístupňovať ďalším osobám, aby sme vyhoveli povinnostiam vyplývajúcim z právnych predpisov, z požiadaviek štátnych a iných orgánov. Medzi kategórie tretích osôb, ktorým sprístupňujeme osobné údaje z týchto dôvodov, patria naši účtovní poradcovia, právni poradcovia, štátne a iné orgány príslušné na výkon kontroly nad našou činnosťou, na riešenie sporov alebo vykonávanie rozhodnutí a súdy. 


Podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo na poskytnutie informácií o prístupe k osobným údajom, informáciu o zdroji osobných údajov, opravu alebo výmaz osobných údajov, pričom v prípade výmazu musí byť splnený § 23, ods. 2a, to znamená, že osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali, čiže napríklad nie je možné zlikvidovať účtovné doklady s Vašimi osobnými údajmi až do lehoty určenej zákonom. Lehota je na základe slovenskej legislatívy 10 rokov. 


Podľa § 79 zákona o ochrane osobných údajov máme povinnosť zachovávať mlčanlivosť o údajoch, ktoré spracúvame, pričom naša povinnosť trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov. Táto povinnosť mlčanlivosti neplatí, ak je to nevyhnutné na plnenie úloh súdu a orgánov činných v trestnom konaní podľa osobitného zákona.


Tieto Zásady spracovania a ochrany osobných údajov nadobúdajú účinnosť dňa 24. 5. 2018.